Vid projektering av en fastighet skall hänsyn tas till brandskydd. Regelverket för detta beskrivs i BBR 2012 kap 5. Som del av fasaden berörs även fönster av detta regelverk under vissa förutsättningar. Dels vid skydd mot brandspridning och dels vid utrymning. Detta beskrivs mer i detalj nedan.
Det är byggherren som ansvarar för brandprojektering och att experthjälp bör anlitas.
Vid projektering och beställning av fönster skall brandutsatt sida anges. Fönstrets uppbyggnad och prestanda kan variera med vilken sida som är närmast brandhärden.

Fönstrens motståndskraft mot brandspridning benämns i klasserna E, EI och EW följt av en tidsenhet, till exempel 15, 30, 45 , 60 min.
Klass E innebär att fönstret har integritet mot rökgaser och flammor i den tidsenhet som anges. Till exempel skall ett fönster med klass E30 stå emot en fullt utvecklad brand i 30 min utan att släppa igenom rök eller lågor.
Klass EI har tilläggskravet att värmespridning från fönstret bort från eldhärden skall vara sådan att man tryggt kan passera samt att inget utanför kan antändas. Denna klass används ofta vid loftgångar med mera.
Klass EW har tilläggskravet att värmestrålning till ej brandutsatt sida skall begränsas.

Brandklassade fönster får bara vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande.

Utrymning via fönster

I BBR 12 kap 5:323 beskrivs förutsättningarna för att ett fönster skall anses vara betryggande för utrymning. Här finns krav på fri höjd och bredd med mera. Kontakta H-Fönstret så hjälper vi till att lösa ert behov av utrymningsfönster.